Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-11-12

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Права людини, 2014. – 200 с.

Анотація

У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо правового, організаційного та кадрового забезпечення протидії кіберзлочинності, кримінально-правових, процесуальних та кріміналістичних аспектів цієї протидії, використання інформаційних технологій і технічних засобів, а також міжнародний досвід протидії кіберзлочинності.
The points of view of scholars and practitioners on the problems of legal, organizational and staffing guaranteeing in combating cybercrime, criminal and procedural, forensic problems of investigating cybercrimes in Ukraine and use of information technologies and technical means during their investigation are highlighted in the book.
В сборнике освещены взгляды ученых и практиков по проблемам правового, организационного и кадрового обеспечения противодействия киберпреступности, уголовно-процессуальных и криминалистичних проблем расследования киберпреступлений в Украине и использования информационных технологий и технических средств во время их расследования.

Опис

Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 листоп. 2014 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Права людини, 2014. – 200 с.

Ключові слова

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, правоохоронні органи, правоохранительные органы, противодействие киберпреступности, протидія кіберзлочинності, law enforcement agencies, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, cybercrime, киберпреступность, кіберзлочинність

Бібліографічний опис

Зібрання