Методи психологічної підтримки та корекції емоційного вигорання співробітників правоохоронних органів під час воєнного стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 201-203

Анотація

Розглядаються актуальні аспекти психологічної підтримки та корекції емоційного вигоряння серед співробітників правоохоронних органів України в умовах воєнного стану. Наголошено на важливості розробки ефективних методів психологічної допомоги. Надана оцінка стану емоційного вигоряння, акцентує на необхідності індивідуального підходу в психотерапії, важливості групових занять для взаємопідтримки, а також розглядає стратегії розвитку резилієнтності. Висвітлені рекомендації щодо організаційних змін, які можуть сприяти створенню сприятливого робочого середовища та ефективного управління стресом.
Current aspects of psychological support and emotional correction are considered burnout among law enforcement officers of Ukraine under martial law. The importance of developing effective methods of psychological assistance is emphasized. The evaluation of the state of emotional burnout is provided, emphasizes the need for an individual approach in psychotherapy, the importance of group classes for mutual support, and also considers strategies for the development of resilience. Recommendations regarding organizational ones are highlighted changes that can contribute to the creation of a favorable working environment and effective stress management.
Рассматриваются актуальные аспекты психологической поддержки и коррекции эмоционального выгорания среди сотрудников правоохранительных органов Украины в условиях военного положения. Отмечено важность разработки эффективных методов психологической помощи. Предоставленная оценка состояния эмоционального выгорания, акцентирует внимание на необходимости индивидуального подхода в психотерапии, важности групповых занятий для взаимоподдержки, а также рассматривает стратегии развития резилиентности. Освещены рекомендации по организационным изменениям, которые могут способствовать созданию благоприятной рабочей среды и эффективному управлению стрессом.

Опис

Ключові слова

співробітники правоохоронних органів, емоційне вигоряння, психологічна підтримка, воєнний стан, стрес, групова психотерапія, розвиток резилієнтності, law enforcement officers, emotional burnout, psychological support, martial law, stress, group psychotherapy, resilience development, сотрудники правоохранительных органов, эмоциональное выгорание, психологическая поддержка, военное положение, стресс, групповая психотерапия, развитие резилиентности

Бібліографічний опис

Червоний, П. Д. Методи психологічної підтримки та корекції емоційного вигорання співробітників правоохоронних органів під час воєнного стану в Україні / Павло Дмитрович Червоний // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 201-203.