Сутність та напрямки організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 202-209

Анотація

Охарактеризовано загальнотеоретичні та нормативні положення щодо розуміння сутності категорії «організація діяльності», визначено поняття та напрямки організації управлінської діяльності МВС України та її суб’єктний склад. Охарактеризированы общетеоретические и нормативные положения, касающиеся сущности категории «организация деятельности», определены понятие и направления организации управленческой деятельности МВД Украины и ее субъектный состав. Theoretical and normative provisions concerning the category «organization of the activity» are characterized. The notion and directions of managing activity organization of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and its subject staff are determined.

Опис

Дзюба, І. І. Сутність та напрямки організації діяльності Міністерства внутрішніх справ України / І. І. Дзюба // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 202-209

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Міністерство внутрішніх справ України, Министерство внутренних дел Украины, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, управлінська діяльність, управленческая деятельность

Бібліографічний опис