Феномен ідентичності в міждисциплінарному вимірі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). –Харків, 2018. – С. 251-253

Анотація

Розглядається актуальність дослідження проблем визначення, сутності, структури розвитку ідентичності особистості. Розглянуто вплив філософських та соціологічних досліджень на розвиток уявлень щодо ідентичності.
The proposed material considers the relevance of the study of the problem of determining the structure of the development of personal identity. The influence of philosophical and sociological research on the development of views on identity is also considered.
В предлагаемом материале рассматривается актуальность исследования проблемы определения структуры развития идентичности личности. Также рассмотрено влияние философских и социологических исследований на развитие взглядов относительно идентичности.

Опис

Макарова, О. П. Феномен ідентичності в міждисциплінарному вимірі / Олена Павлівна Макарова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. –Харків, 2018. – С. 251-253.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, идентичность, личность, ідентичність, особистість, identity, personality

Бібліографічний опис