Нормативно-правові засади проведення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Форум права. - 2016. - № 3. - С. 219–223
Abstract
Висвітлюється нормативно-правове регулювання оперативної розробки як у оперативно-розшуковому так і в кримінальному процесуальному законодавстві. Зосереджено увагу на основних протиріччях пов’язаних з правовими колізіями. На підставі аналізу криміногенної обстановки та опитуванні практичних працівників обґрунтовано необхідність додаткового дослідження оперативної закупки з внесенням відповідних змін як до законодавства так і до відомчої нормативно-правової бази. Вказано на необхідність корегування підходів до проведення оперативної закупки через зміни злочинного середовища.
Іt was іllumіnates the legal regulatіоn оf rapid development, both in the оperatіоnal-search, and іn the Federal Rules оf Criminal Procedure. Іt fоcuses оn the main cоntradіctіоns assоcіated wіth the legal cоllіsіоns. Іt was based оn the analysis оf the crime sіtuatіоn and survey practіtіоner’s necessіty оf further study оf оperatіоnal prоcurement wіth cоrrespоndіng changes іn legіslatіоn and the departmental legal framework. The need to adjust approaches’ to оperatіоnal procurement due to changes in the criminal environment was made.
Освещается нормативно-правовое регулирование оперативной разработки, как в оперативно-розыскном, так и в уголовном процессуальном законодательстве. Сосредоточено внимание на основных противоречиях, связанных с правовыми коллизиями. На основании анализа криминогенной обстановки и опросе практических работников обоснована необходимость дополнительного исследования оперативной закупки с внесением соответствующих изменений как в законодательство, так и в ведомственную нормативно-правовую базу. Указано на необходимость корректировки подходов к проведению оперативной закупки из-за изменений преступной среды.
Description
Попов, С. Ю. Нормативно-правові засади проведення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції [Електронний ресурс] / С. Ю. Попов // Форум права. – 2016. – № 3. – С. 219–223 . – Режим доступу: http://nbuv.gоv.ua/jpdf/FP_іndex.htm_2016_3_40.pdf.
Попов С. Ю. "Нормативно-правові засади проведення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції." Форум права 3 (2016): 219–223.
Keywords
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правовое обеспечение, normative and legal guarantee, оперативна закупка, оперативная закупка, operatіоnal prоcurement, протидія злочинності, противодействие преступности, combating crime, підрозділи кримінальної поліції, criminal police units, кримінальна поліція, подразделения криминальной полиции, криминальная полиция
Citation