Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 326 - 331

Анотація

Аналізується регулювання становища жінок в сфері зайнятості , яке є дуже актуальним для нашої країни. Україна зобов'язана мати свої концептуальні, науково обґрунтовані та послідовні підходи в проведенні гендерної політики. Але імплементація деяких норм міжнародного права, на думку автора, не повинна йти по шляху запозичення правових норм і перенесення їх у законодавство України без урахування національних особливостей і реального стану економіки. Анализируется регулирование положения женщин в сфере занятости, которое очень актуально для нашей страны. Украина должна иметь свои концептуальные, научно обоснованные и последовательные подходы в проведении гендерной политики. Но имплементация некоторых норм международного права, по мнению автора, не должна идти по пути заимствования правовых норм и их перенос в законодательство Украины без учета национальных особенностей и реального состояния экономики. The regulation of the position of women in the field of employment, which is very relevant for our country, is analyzed. Ukraine is obliged to have its own conceptual, scientifically sound and consistent approaches to gender policy. But the implementation of some norms of international law, according to the author, should not follow the path of borrowing legal norms and transposing them into the legislation of Ukraine without taking into account national characteristics and the real state of the economy.

Опис

Венедиктов, В. С. Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України / В. С. Венедиктов // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 326 - 331

Ключові слова

гендерна політика, гендерная политика, юридична рівноправність, юридическое равноправие, трудові відносини, трудовые отношения, регулювання становища жінок, регулирование положения женщин

Бібліографічний опис