Новітні інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці особи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2012. - № 1. - С. 329-333

Анотація

Виконано дослідження правових питань захисту особи від впливу новітніх інформаційних технологій як загрози її інформаційній безпеці, здійснене на підставі аналізу відповідних нормативно-правових актів і поглядів науковців.
Research of legal questions of defence of personality is executed from influence of modern information technologies as threat informative safety of personality, carried out on the basis of analysis of the proper normative-legal acts and looks of scientists.
Выполнено исследование правовых вопросов защиты личности от воздействия современных информационных технологий как угрозы информационной безопасности личности, осуществленное на основании анализа соответствующих нормативно-правовых актов и взглядов ученых.

Опис

Заєць, О. В. Новітні інформаційні технології як загроза інформаційній безпеці особи [Електронний ресурс] / О. В. Заєць // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 329-333. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12zovibo.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційні технології, інформаційна безпека особи, правое регулювання, информационные технологии, информационная безопасность личности, правовое регулирование, information technologies, informative safety of person, legal regulation

Бібліографічний опис