Туристична дестинація як елемент системи туризму в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми). – Суми, 2018. – С. 142-144.

Анотація

Сучасний етап розвитку туризму в Україні має ознаки інтенсивної стадії життєвого циклу, підтвердженням чого є зростання ємності туристських потоків, обсягів реалізованого туристичного продукту, підвищення прибутковості туризму та надходжень до бюджетів усіх рівнів. Оскільки життєвий цикл туристичних дестинацій на відміну від життєвого циклу товарів не має стадії загибелі за винятком турбулентних ситуацій, то перехід до глобальної стадії життєвого циклу української дестинації виступає першочерговим завданням в розвитку туризму в нашій державі.
The current stage of tourism development in Ukraine has signs of an intensive stage of the life cycle, which is confirmed by the increase in the capacity of tourist flows, the volume of the realized tourist product, the increase in the profitability of tourism and revenues to budgets of all levels. Since the life cycle of tourist destinations, unlike the life cycle of goods, does not have a stage of death, except for turbulent situations, the transition to the global stage of the life cycle of a Ukrainian destination is a priority task in the development tourism in our country.
Современный этап развития туризма в Украине имеет признаки интенсивной стадии жизненного цикла, подтверждением чего рост емкости туристских потоков, объемов реализованного туристического продукта, повышение доходности туризма и поступлений в бюджеты всех уровней. Поскольку жизненный цикл туристических дестинаций в отличие от жизненного цикла товаров не имеет стадии гибели за исключением турбулентных ситуаций, переход к глобальной стадии жизненного цикла украинской дестинации выступает первоочередной задачей в развитии туризма в нашем государстве.

Опис

Кононенко, Т. П. Туристична дестинація як елемент системи туризму в Україні / Тетяна Петрівна Кононенко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 142-144.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, туристична дестинація, tourist destination, туристическая дестинация, туризм, tourism

Бібліографічний опис