The methods of lexical and lexico-grammatical transformations in the field of military translation

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2021. - Вип. 47, т. 3. - С. 106-109

Анотація

Досліджено лексичні особливості перекладу певних військових термінів, що стосуються зброї та тактики, відповідно до національних стандартів іменування Збройних Сил і мовної підтримки. Розглянуто особливості декількох методів перекладу військової термінології: транскодування як перекладацький метод, за якого за допомогою звуків і букв мови перекладу передаються звуки та букви, що складають лексеми вихідної мови; метод кальки як відтворення комбінаторного складу слова чи словосполучення, у якому складові частини слова (морфема) або словосполучення (лексема) перекладаються відповідними елементами мови перекладу. Відзначно практичну цінність дослідження, оскільки була зроблена спроба проаналізувати український переклад англійської військової лексики, та може бути практичною та теоретичною основою для подальших наукових досліджень у військовій галузі, а також сприяти стандартизації вдосконалення сучасного англо-українського військового словника.
The article is devoted to the lexical features of the certain military terms translation related to weapons and tactics in accordance to national standards of the naming the armed forces and the linguistic support. During our research we used: an observation method to gather the necessary information of using the military terms in different countries, including ones which belong to different military manualssuch as Field Manual 101-5-1, Field Manual 3-21.8 (FM 7-8), Field Manual 6-0. and so on ; descriptive method for collecting and systematizing information on the problem of defining a term as a language unit and the military terminology system as an object of linguistic research; the method of information accumulation to form a bank of similar examples; method of semantic analysis to determine the features of the semantics of military terminology; structural and typological methods for determining the structural features of military terminology in English; method of translation analysis to determine the equivalence of translation reproduction of military terminology and taking into account the structure and semantics of terminology in the military field; methods of analysis and synthesis to determine the correct match for the compound terms depending on the methods of translatio; etc. In the military sphere transcoding (transcription and transliteration) as a method of lexical transformations means translation techniques in which the sounds and letters of the target language are transmitted sounds and letters that make up the tokens of the source language, for example: adaptive – adaptive, cognitive – cognitive; conflict – conflict. Calque is the reproduction of the combinatorial syllable of a word or phrase, in which the constituent parts of a word (morpheme) or phrase (token) are translated by the relevant elements of the target language, followed by the composition of the translated parts without any changes. This research has practical value that an attempt has been made to analyze the Ukrainian translation of English military vocabulary and the present research can serve as a practical and theoretic basis for further researches in the military field, as well as contribute to the standardization of up-to-date English-Ukrainian military vocabulary.
Исследованы лексические особенности перевода определенных военных терминов, касающихся оружия и тактики, в соответствии с национальными стандартами. Рассмотрены особенности нескольких методов перевода военной терминологии: транскодирование как переводческий метод, посредством которого с помощью звуков и букв языка перевода передаются звуки и буквы, составляющие лексемы исходного языка; метод кальки как воспроизведение комбинаторного состава слова или словосочетания, в котором составные части слова (морфема) или словосочетания (лексема) переводятся соответствующими элементами языка перевода.

Опис

Denysiuk, Yu. I. The methods of lexical and lexico-grammatical transformations in the field of military translation / Denysiuk Yu. I., Samoilova Yu. I. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2021. - Вип. 47, т. 3. - С. 106-109. - DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.47-3.24.

Ключові слова

Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, військова термінологія, military terminology, военная терминология, лексична трансформація, lexical transformation, лексическая трансформация, граматична трансформація, grammatical transformation, грамматическая трансформация, описовий переклад, descriptive translation, описательный перевод, калька, calque, перекодування, transcoding, перекодирование

Бібліографічний опис