Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05-14

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 180 с.

Анотація

У збірці знайшли відображення наукові розробки ад’юнктів, аспірантів, слухачів магістратури, здобувачів наукового ступеня і молодих вчених Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних ЗВО України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовної діяльності.
The collection reflects the scientific developments of associate professors, graduate students, graduate students, degree seekers and young scientists of Kharkiv National University of Internal Affairs and other legal freelancers of Ukraine, dedicated to the problems that exist in the main areas of law enforcement and law enforcement.
В сборнике нашли отражение научные разработки адъюнктов, аспирантов, слушателей магистратуры, соискателей ученой степени и молодых ученых Харьковского национального университета внутренних дел и других юридических ЗВО Украины, посвященные раскрытию проблем, существующих в основных отраслях правоохранительной и правоприменительной деятельности.

Опис

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 180 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Держава і право. State and Law. Государство и право, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Кримінологія. Criminology. Криминология, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 180 с.

Зібрання