Роль життєстійкості у подоланні складних життєвих ситуацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 1, т. 2. – C. 75-78

Анотація

Розглянуто останні дослідження ролі життєстійкості у подоланні складних життєвих ситуацій. Проаналізовано основні теоретичні підходи до поняття «складна життєва ситуація», її особливості й ознаки, вектори дослідження різних аспектів процесу подолання складних життєвих ситуацій, а також алгоритм аналізу перебування особистості в складних ситуаціях. Зазначено вплив життєстійкості, її рівня та складників на подолання складних життєвих ситуацій.
The latest research on the role of resilience in overcoming difficult life situations is considered. The main theoretical approaches to the concept of "difficult life situation", its features and signs, research vectors of various aspects of the process of overcoming difficult life situations, as well as the algorithm for analyzing the presence of an individual in difficult situations are analyzed. The influence of vitality, its level and components on overcoming difficult life situations is indicated.
Рассмотрены последние исследования роли жизнестойкости в преодолении сложных жизненных ситуаций. Проанализированы основные теоретические подходы к понятию "сложная жизненная ситуация", ее особенности и признаки, векторы исследования различных аспектов процесса преодоления сложных жизненных ситуаций, а также алгоритм анализа пребывания личности в сложных ситуациях. Указано влияние жизнестойкости, ее уровня и составляющих на преодоление сложных жизненных ситуаций.

Опис

Маннапова, К. Р. Роль життєстійкості у подоланні складних життєвих ситуацій / К. Р. Маннапова // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – № 1, т. 2. – C. 75-78.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, життєстійкість, vitality, жизнестойкость, складна життєва ситуація, difficult life situation, сложная жизненная ситуация, копінг-стратегії, coping strategies, копинг-стратегии, критична ситуація, critical situation, критическая ситуация, подолання складних життєвих ситуацій, overcoming difficult life situations, преодоление сложных жизненных ситуаций

Бібліографічний опис