Поняття зрілості та особистісної зрілості в психологі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-03

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна). - Харків : ХНУВС, 2017. – С. 10-12

Анотація

Розкрито поняття зрілості та особистісної зрілості в психології. Проаналізовано різні погляди вчених на ці поняття, починаючи з початку xx століття. Розглянуто поняття зрілості в різних словниках. Виявлено загальні характеристики цих понять. The concept of maturity and personal maturity in psychology is revealed. Different views of scientists on these concepts, starting from the xx century, are analyzed. Раскрыто понятие зрелости и личностной зрелости в психологии. Проанализированы различные взгляды ученых на эти понятия, начиная с xx века. Рассмотрено понятие зрелости в разных словарях. Выявлены общие характеристики этих понятий.

Опис

Александров, Ю. В. Поняття зрілості та особистісної зрілості в психології / Ю. В. Александров // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (30 берез. 2017 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України ; Консультат. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 10-12

Ключові слова

зрілість, особистісна зрілість, зрелость, личностная зрелость, maturity, personality maturity, Психологія. Рsychology. Психология

Бібліографічний опис