Напрями оптимізації управління інноваційними процесами на авіаційних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бізнес Інформ. - 2018. - № 7. - С. 78-83

Анотація

Основними цілями даної статті є виявлення напрямів оптимізації управління інноваційними процесами на авіаційних підприємствах в умовах конкурентного середовища, а також розробка моделі оцінювання ефективності інновацій та їх впливу на кінцевий результат і соціально-економічний потенціал компанії. Окреслено особливості інноваційної діяльності авіакомпаній; проаналізовано обсяги та динаміку інновацій в основні фонди авіаційних підприємств; деталізовано механізм управління ефективністю інновацій; запропоновано методику оцінки інноваційних процесів; побудовано структуру інноваційного процесу на авіаційному підприємстві; досліджено результати розробленої концепції управління інноваційними процесами в авіакомпаніях на основі впроваджуваного механізму. The main objectives of this article are identifying directions for optimizing management of innovation processes at airline enterprises in a competitive environment, as well as developing a model to assess the efficiency of innovations and their impact on the final result and the socio-economic potential of the company. Features of innovative activity of airline enterprises are indicated; volumes and dynamics of innovations in the basic funds of airline enterprises are analyzed; a mechanism for management of innovation efficiency is detalized; a methodology of assessment of innovative processes is proposed; the structure of innovation process at airline enterprise is designed; results of the developed conception of management of innovation processes at airline enterprises, based on the introduced mechanism, are researched. Основными целями данной статьи являются выявление направлений оптимизации управления инновационными процессами на авиационных предприятиях в условиях конкурентной среды, а также разработка модели оценки эффективности инноваций и их влияния на конечный результат и социально-экономический потенциал компании. Обозначены особенности инновационной деятельности авиакомпаний; проанализированы объемы и динамика инноваций в основные фонды авиационных предприятий; детализирован механизм управления эффективностью инноваций; предложена методика оценки инновационных процессов; построена структура инновационного процесса на авиационном предприятии; исследованы результаты разработанной концепции управления инновационными процессами в авиакомпаниях на основе внедряемого механизма. Ключевые слова: инновационная деятельность, авиакомпания, инновационный процесс, механизм инноваций, персонал, информационное обеспечение инновационной деятельности.

Опис

Носач І. В. Напрями оптимізації управління інноваційними процесами на авіаційних підприємствах / І. В. Носач, Л. Ф. Бондаренко, Н. В. Водолазська, Л. П. Хиль // Бізнес Інформ. - 2018. - № 7. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_7_13

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інноваційна діяльність, авіакомпанія, інноваційний процес, механізм інновацій, персонал, інформаційне забезпечення інноваційної діяльності, инновационная деятельность, авиакомпания, инновационный процесс, механизм инноваций, персонал, информационное обеспечение инновационной деятельности, innovation activity, airline enterprise, innovation process, mechanism of innovations, staff, information support of innovation activity

Бібліографічний опис