Основи методики розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Факт, 2022. – 204 с.

Анотація

У монографії досліджено основи методики розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Розкрито особливості огляду місця події, планування, напрацювання версій, тактики і методики розкриття та розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання щодо яких відсутня достатня кількість досліджень та узагальнення практики. Напрацьовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення дослідженої методики таких видів злочинів. Розраховано для курсантів, студентів, магістрів, ад'юнктів, аспірантів, викладачів, та всіх, хто цікавиться дослідженою проблематикою.
The monograph examines the basics of the methodology of investigation of intentional grievous bodily harm caused in a state of strong mental excitement. The features of the inspection of the scene, planning, development of versions, tactics and methods of disclosure and investigation of intentional grievous bodily harm, caused in a state of strong mental excitement, regarding which there is a lack of sufficient research and generalization of practice, are disclosed. Proposals and recommendations for improving the researched methodology of such types of crimes have been developed. It is intended for cadets, students, masters, adjuncts, postgraduates, teachers, and everyone who is interested in the researched issues.
В монографии исследованы основы методики расследования умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения. Раскрыты особенности осмотра места происшествия, планирования, наработки версий, тактики и методики раскрытия и расследования умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения, в отношении которых отсутствует достаточное количество исследований и обобщения практики. Наработаны предложения и рекомендации по усовершенствованию исследованной методики таких видов преступлений. Рассчитано для курсантов, студентов, магистров, адъюнктов, аспирантов, преподавателей и всех, кто интересуется исследованной проблематикой.

Опис

Строк, І. А. Основи методики розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання : монографія / І. А. Строк, О. О. Юхно; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Факт, 2022. – 204 с. – (Бібліотека слідчого і детектива: проблеми криміналістики та кримінального процесу). – ISBN 978-617-8072-57-5.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, криміналістична характеристика, криминалистическая характеристика, forensic characteristics, умисні тяжкі тілесні ушкодження, заподіяні у стані сильного душевного хвилювання, стан сильного душевного хвилювання, умисні тяжкі тілесні ушкодження, відкриття кримінального провадження, розслідування злочинів, кримінальне провадження, intentional grievous bodily harm caused in a state of strong emotional excitement, умышленные тяжкие телесные повреждения, причиненные в состоянии сильного душевного волнения, умышленные тяжкие телесные повреждения, intentional grievous bodily harm, тактика окремих слідчих дій, окремі слідчі (розшукові) дії, огляд місця події, допит підозрюваних і свідків, слідчий експеримент, призначення судових експертиз

Бібліографічний опис