Особливості кримінальної відповідальності за булінг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. 756 с., С. 308-310.

Анотація

Констатовано, що на сьогодні почастішали випадки цькування у стосунках між неповнолітніми під час навчального процесу. Висвітлено поняття булінгу. Охарактеризовано види булінгу. Наведено конкретні приклади кваліфікації правопорушень відповідно до Кримінального кодексу України. Констатировано, что на сегодняшний день участились случаи травли в отношениях между несовершеннолетними во время учебного процесса. Освещено понятие буллинг. Охарактеризованы виды буллинг. Приведены конкретные примеры квалификации правонарушений согласно Уголовному кодексу Украины. It is stated that today cases of harassment in relations between minors during the educational process have become more frequent. The concept of bullying is covered. Types of bullying are characterized. Specific examples of qualification of offenses in accordance with the Criminal Code of Ukraine are given.

Опис

Юшкевич О. Г. Особливості кримінальної відповідальності за булінг. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2021 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. 756 с., С. 308-310. URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/konferentsyia_ord_20211.pdf.

Ключові слова

Кримінальна відповідальність, булінг, неповнолітній, конфлікт, учасник освітнього процесу., Уголовная ответственность, буллинг, несовершеннолетний, конфликт, участник образовательного процесса., Criminal liability, bullying, juvenile, conflict, participant in the educational process.

Бібліографічний опис