Архітектура та архітектоніка механізмів економічного захисту інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2018. – № 2. – С. 81-86
Abstract
Представлено сутність категорій «інвестиції» та «економічний захист». Надано класифікаційні ознаки для систематизації інструментів економічного захисту результатів інвестиційної діяльності суб'єктів агробізнесу. Надана детермінанти формування та функціонування механізмів та інструментарій економічного захисту інтересів інвесторів підприємства. Визначено, що інтегрований механізм економічного захисту результатів інвестиційної діяльності включає п'ять механізмів: економічний, фінансовий, організаційний, ціновий та страховий. Надано структурні складові системи економічного захисту результатів інвестиційної діяльності аграрних підприємств та об'єднань.
The essence of the categories "investment" and "economic protection" are presented. Classification features are provided for systematization of economic protection instruments for the results of investment activity of agribusiness entities. The determinants of the formation and functioning of mechanisms and tools for the economic protection of the interests of the investors of the enterprise are provided. It is determined that the integrated mechanism of economic protection of the results of investment activity includes five mechanisms: economic, financial, organizational, price and insurance. Structural components of the system of economic protection of the results of investment activity of agrarian enterprises and associations are provided.
Представлены сущность категорий «инвестиции» и «экономическая защита». Предоставлены классификационные признаки для систематизации инструментов экономической защиты результатов инвестиционной деятельности субъектов агробизнеса. Предоставленны детерминанты формирования и функционирования механизмов и инструментарий экономической защиты интересов инвесторов предприятия. Определено, что интегрированный механизм экономической защиты результатов инвестиционной деятельности включает пять механизмов: экономический, финансовый, организационный, ценовой и страховой. Предоставлены структурные составляющие системы экономической защиты результатов инвестиционной деятельности аграрных предприятий и объединений.
Description
Маковоз О. С. Архітектура та архітектоніка механізмів економічного захисту інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу / О. С. Маковоз // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2018. – № 2. – С. 81-86.
Keywords
інвестиції, економічний захист, механізм економічного захисту результатів інвестиційної діяльності, система економічного захисту, инвестиции, экономическая защита, механизм экономической защиты результатов инвестиционной деятельности, система экономической защиты, investments, economic protection, mechanism of economic protection of investment results, system of economic protection, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина
Citation