Вивчення граматичної категорії роду іменника в практичному курсі української мови як іноземної

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (м. Харків, 9 груд. 2019 р.). – Харків, 2019. - С. 129-132

Анотація

Розглянуто методи вивчення граматичної категорії роду української мови як інозесної, схарактеризовано синтетичний тип флективної української мови, проаналізовано способи реалізації цієї граматичної категорії.
The methods of studying the grammatical category of the Ukrainian language as a foreign language are considered, the synthetic type of inflected Ukrainian is characterized, the ways of realization of this grammatical category are analyzed.
Рассмотрены методы изучения грамматической категории рода украинского языка как иностранного, охарактеризован синтетический тип флективного украинского языка, проанализированы способы реализации этой грамматической категории.

Опис

Єльнікова Н. І. Вивчення граматичної категорії роду іменника в практичному курсі української мови як іноземної / Н. І. Єльнікова // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару (м. Харків, 9 груд. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т будівництва та архітектури, Pace University (New York, US), Міжнар. наук.-пед. організація філологів «ЗАХІД-СХІД» (м. Тбілісі, Грузія). – Харків, 2019. - С. 129-132.

Ключові слова

граматична категорія, грамматическая категория, grammatical category, іменник, рід, родова форма, имя существительное, род, родовая форма имени существительного, generic form, noun, gender, Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис