Зміст професійної компетентності фахівців юридичної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 68. – С. 223-227

Анотація

Проаналізовано зміст і виокремлено особливості професійної діяльності фахівців юридичної галузі та конкретизовано професійні компетентності, необхідні фахівцеві для ефективного виконання професійних обов’язків.
The content and features of the professional activity of specialists in the legal field are analyzed and the professional competencies necessary for a specialist to effectively perform professional duties are specified.
Проанализировано содержание и выделены особенности профессиональной деятельности специалистов юридической отрасли и конкретизированы профессиональные компетентности, необходимые специалисту для эффективного выполнения профессиональных обязанностей.

Опис

Федоренко, О. І. Зміст професійної компетентності фахівців юридичної галузі / Федоренко О. І., Шевцов С. О. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 68. – С. 223-227. - DOI https://doi.org/10.31392/2311-5491/2019-68.50.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, професійна діяльність, профессиональная деятельность, professional activity, професійна компетентність, профессиональная компетентность, professional competence, особливості юридичної діяльності, особенности юридической деятельности, features of legal activity, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement bodies, юристи, юристы, lawyers

Бібліографічний опис