Кіберсоціалізація як чинник агресивної поведінки підлітків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 36 - 39.

Анотація

Розглянуто зміни у поведінці підлітків у бік агресивності, що відбуваються в результаті соціалізації людини в кіберпросторі, віртуальному Інтернет-середовищі, тобто в процесі комунікації з віртуальними агентами соціалізації, що зустрічаються дитині в глобальній мережі Інтернет (в процесі e-mail листування, на форумах, в чатах, блогах, online-іграх тощо). Рассмотрены изменения в поведении подростков в сторону агрессивности, происходящие в результате социализации человека в киберпространстве, виртуальной Интернет-среде, то есть в процессе коммуникации с виртуальными агентами социализации, встречающимися ребенку в глобальной сети Интернет (в процессе e-mail переписки, на форумах, в чатах, блогах, online-играх и т.д.). The changes in the behavior of adolescents in the direction of aggressiveness, which occur as a result of the socialization of a person in cyberspace, virtual Internet environment, that is, in the process of communication with virtual agents of socialization, encountered by the child on the global Internet (in the process of e-mail correspondence, forums, chats, blogs, online games, etc.).

Опис

Євдокімова О. О. Кіберсоціалізація як чинник агресивної поведінки підлітків / О. О. Євдокімова, Серхан Ахмед аль Тавальбех // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 36 - 39.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Психологія. Рsychology. Психология, інтернет-середовище, кіберсоціалізація, соціальна середа, квазісоціалізація, кіберадикції, интернет-среда, киберсоциализация, социальная среда, квазисоциализация, кибераддикция, internet environment, cybersocialization, cyberaddiction, social environment, quasi-socialization

Бібліографічний опис