Організаційно-економічний механізм формування біоекономіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 258-260

Анотація

Визначено організаційно-економічний механізм формування біоекономіка як сукупність основних форм, методів, важелів управління процесом розвитку біоекономіки за допомогою використання економічних законів, спрямованих на розв'язання протиріч існуючої економічної та природної систем, підвищення якості життя, узгодження інтересів нинішнього і майбутнього поколінь.
The organizational and economic mechanism of the formation of the bioeconomy is defined as a set of basic forms, methods, levers of managing the process of bioeconomy development through the use of economic laws aimed at resolving the contradictions of the existing economic and natural systems, improving the quality of life, and harmonizing the interests of current and future generations.
Определен организационно-экономический механизм формирования биоэкономики как совокупность основных форм, методов, рычагов управления процессом развития биоэкономики посредством использования экономических законов, направленных на разрешение противоречий существующей экономической и природной систем, повышение качества жизни, согласование интересов нынешнего и будущего поколений.

Опис

Бутенко, В. М. Організаційно-економічний механізм формування біоекономіки / В. М. Бутенко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 258-260.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, біоекономіка, bioeconomy, биоэкономика, організаційно-економічний механізм, organizational and economic mechanism, организационно-экономический механизм

Бібліографічний опис