Особливості психологічного дистресу у працівників міліції під час переживання кризи середини життя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. – 2011. – Т. 16, Вип. 7. - С. 61 – 69

Анотація

У статті проаналізовано психологічний зміст кризи середини життя, визначено її основні ознаки. Встановлено, що переживання вказаної кризи впливає на загальний рівень психічного дистресу працівника міліції. З’ясовано, що особливостями стану дистресу в період кризи середини життя є переживання почуття невизначенності, особистої невпевненності, небезпеки й страху. Цей період позначається занепокоєнням і помітним дискомфортом у процесі міжособистісної взаємодії, прагненням уникати міжособистісних контактів, відсутністю мотивації досягнення й втратою життєвої енергії.
The article analyses the content of the middle life crisis and determines its main signs. It is established that going through middle life crisis influences the common level of psychic distress of militia employee. It is ascertained that the peculiarities of distress state in the period of middle life crisis include the feelings of uncertainty, personal inferiority, danger and fear; there observed anxiety and obvious discomfort in the process of interpersonal interaction, attempt to avoid interpersonal contacts as well as lack of achievement motivation and loss of vital energy.
В статье проанализировано психологическое содержание кризиса середины жизни, определены ее основные признаки. Установлено, что переживание кризиса середины жизни влияет на общий уровень психического дистресса работника милиции. Выяснено, что особенностями состояния дистресса в период кризиса середины жизни является переживание чувства неопределенности, личной неуверенности, опасности и страха. Этот период сказывается беспокойством и заметным дискомфортом в процессе межличностного взаимодействия, стремлением избегать межличностных контактов, отсутствие мотивации достижения и потеря жизненной энергии.

Опис

Доценко, В.В. Особливості психологічного дистресу у працівників міліції під час переживання кризи середини життя / В.В. Доценко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. – 2011. – Т. 16, Вип. 7. - С. 61 – 69.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, особистість, личность, personality, криза середини життя, кризис середины жизни, middle life crisis, psychological symptomatic status, distress, психологічний симптоматичний статус, дистрес, дистресс, психологический симптоматический статус

Бібліографічний опис