Право людини на працю: проблеми реалізації і захисту (сучасний вимір)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-10

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми реалізації прав у сфері праці та соціального забезпечення:матеріали X Міжнародної наук.‐практ. конференції,яка присвячена 50‐р.створення каф.труд.права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 р.) /за ред. О.М. Ярошенка.:Право, 2019.

Анотація

У тезах доповіді висвітлені основні історичні аспекти розвитку та становлення права людини на працю. Проаналізовано деякі нормативно-правові акти, в яких закріплене право кожної людини на працю, а також звернено увагу на різноманітні думки вчених щодо елементів змісту права людини на працю і проблеми їх реалізації в сучасних умоваї реформування. В тезисах доклада освещены основные исторические аспекты развития и становления права человека на труд. Проанализированы некоторые нормативно-правовые акты, в которых закреплено право каждого человека на труд, а также обращено внимание на различные мнения ученых относительно элементов содержания права человека на труд и проблемы их реализации в современных умоваи реформирования. The main topics of the report are the historical aspects of the development and establishment of the right to work. The article analyzes some normative legal acts, which enshrines the right of every person to work, and draws attention to the different opinions of scientists regarding the elements of the content of the human right to work and the problems of their realization in the current conditions of reform.

Опис

Проблеми реалізації прав у сфері праці та соціального забезпечення: тези доповідей IX Міжнародної науково‐практичної конференції, яка присвячена 50‐р.створення кафедри трудового права НЮУ ім.Ярослава Мудрого (м. Харків,11жовт. 2019 р.) /за ред. О.М. Ярошенка: Право2019. ISBN 978-966-937-793-7 С.182-185

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, права людини, human rights, Україна. Ukraine. Украина, права человека, , , , , ,

Бібліографічний опис