Об'єктивне та суб'єктивне цивільне право

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 186-192

Анотація

Розглянуто наукові позиції щодо розуміння суб’єктивного цивільного права в сучасних умовах побудови системи цивільного права, на приватноправових засадах, вплив правового регулювання на суб’єктивне цивільне право. Виявлено особливості об’єктивного та суб’єктивного цивільного права, проведено критичний аналіз поглядів науковців, розкрито основні тенденції, що впливають на розвиток суб’єктивного цивільного права, приділено увагу формуванню суб’єктивного цивільного права як правової категорії. Scientific positions concerning understanding of subjective civil law in modern conditions of civil law system formation on private-law basis, influence of legal regulation on subjective civil law are considered. Peculiarities of objective and subjective civil law are exposed. Critical analysis of scientific views is made. The main trends that influence on development of subjective civil law are exposed. Attention is paid to the formation of subjective civil law as a category. Рассмотрены научные позиции относительно понимания субъективного гражданского права в современных условиях построения системы гражданского права на частноправовых началах, влияния правового регулирования на субъективное гражданское право. Выявлены особенности объективного и субъективного гражданского права, проведен критический анализ научных взглядов, выявлены основные тенденции, влияющие на развитие субъективного гражданского права, уделено внимание формированию субъективного гражданского права как категории.

Опис

Мічурін, Є. О. Об'єктивне та суб'єктивне цивільне право / Є. О. Мічурін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 186-192.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, суб’єктивне цивільне право, субъективное гражданское право, subjective civil law, об’єктивне цивільне право, объективное гражданское право, objectiv civil law, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, погляди науковців, научные взгляды, scientific views

Бібліографічний опис