Сутність і структура професійної компетентності майбутнього юриста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 213-215

Анотація

Розглянуто різні підходи до визначення поняття «компетентність». Показано, що професійна компетентність має складну структуру, зокрема, професійна компетентність юриста включає також й деантологічну складову, яка, у свою чергу, має складну структуру і визначає професійну поведінку правоохоронця.
Different approaches to defining the concept of "competence" are considered. It is shown that professional competence has a complex structure, in particular, professional the competence of a lawyer also includes a deontological component, which, in turn, has complex structure and determines the professional behavior of a law enforcement officer.
Рассмотрены разные подходы к определению понятия «компетентность». Показано, что профессиональная компетентность имеет сложную структуру, в частности, профессиональная компетентность юриста включает также и деантологическую составляющую, которая, в свою очередь, имеет сложную структуру и определяет профессиональное поведение правоохранителя.

Опис

Тюріна, В. О. Сутність і структура професійної компетентності майбутнього юриста / Валентина Олександрівна Тюріна // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 213-215.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, компетентність, competence, компетентность, деантологічна компетентність, deontological competence, деантологическая компетентность, юрист, lawyer

Бібліографічний опис