Феномен психологічної розумності у новітніх дослідженнях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 245-247

Анотація

Представлено наукові ракурси дослідження психологічної розумності у сучасних психологічних розвідках. Подано психологічну розумність як здатність людини бачити взаємозв’язки між думками, почуттями та діями людей з метою пізнання значень і причин їх досвіду та поведінки.
The scientific perspectives of the study of psychological intelligence in modern psychological intelligence are presented. Psychological intelligence is presented as a person's ability to see the interrelationships between people's thoughts, feelings and actions in order to learn the meanings and reasons for their experiences and behavior.
Представлены научные ракурсы исследования психологической разумности в современных психологических исследованиях. Представлена психологическая разумность как способность человека видеть взаимосвязи между мыслями, чувствами и действиями людей с целью познания значений и причин их опыта и поведения.

Опис

Ключові слова

психологічна розумність, інтелект, причинні фактори, проникливість, рефлексивність, самооцінка, самосвідомість, інтроспекція, psychological intelligence, intelligence, causal factors, insight, reflexivity, self-esteem, self-awareness, introspection, психологическая разумность, интеллект, причинные факторы, проницательность, рефлексивность, самооценка, самосознание, интроспекция

Бібліографічний опис

Резнік, К. О. Феномен психологічної розумності у новітніх дослідженнях / Катерина Олександрівна Резнік // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 245-247.