Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-04-19

ORCID

DOI

http://doi.org/10.5281/zenodo.10997257

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вінниця : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У збірнику представлено тези наукових доповідей більше ніж 150 авторів. Праці вчених-правників, фахівців із кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики, судової експертології, оперативно-розшукової діяльності та інших галузей знань і спеціальностей, а також доробки здобувачів вищої освіти. У тезах доповідей висвітлено широке коло питань, повʼязаних з актуальними проблемами протидії злочинності в умовах війни та у повоєнній перспективі.
Abstracts of scientific reports of more than 150 authors are presented in the collection. Works of legal scholars, specialists in criminology, criminal law, criminal law, criminal procedure and forensics, forensic expertise, operational investigative activities and other fields of knowledge and specialties, as well as the works of higher education graduates. The abstracts of the reports cover a wide range of issues related to the actual problems of combating crime in the conditions of war and in the post-war perspective.
В сборнике представлены тезисы научных докладов более 150 авторов. Труды ученых-юристов, специалистов по криминологии, уголовному, уголовно-исполнительному праву, уголовному процессу и криминалистике, судебной экспертологии, оперативно-розыскной деятельности и других областей знаний и специальностей, а также работы соискателей высшего образования. В тезисах докладов отражен широкий круг вопросов, связанных с актуальными проблемами противодействия преступности в условиях войны и в послевоенной перспективе.

Опис

Ключові слова

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Україна, Ukraine, Украина, кримінологія, криминология, criminology, війна, война, war, злочинність, преступность, crime, combating crime, протидія злочинності, противодействие преступности, протидія злочинності в умовах війни, повоєнний час, військова агресія, злочин агресії, кримінальне провадження, проєкт Кримінального кодексу України, кримінальне право, кримінальне правопорушення, екологічні злочини, воєнні злочини, умови воєнного стану, національна безпека, військовослужбовці, екоцид, геноцид, колабораційна діяльність, депортація, насильницькі злочини, зброя, правоохоронні органи, Національна поліція України, поліцейський, умови воєнного стану, досудове розслідування, учасники кримінального провадження, судово-експертна діяльність, криміналістика, розслідування злочинів, криміналістична характеристика, перехідне правосуддя

Бібліографічний опис

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – 662 с. – DOI : http://doi.org/10.5281/zenodo.10997257.