Гендерні особливості когнітивних характеристик життєвих домагань майбутніх правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2014. - Вип. 15. - С. 156-161

Анотація

Стаття присвячена дослідженню гендерних особливостей когнітивних характеристик життєвих домагань майбутніх правоохоронців. Проаналізовано гендерні відмінності змісту та рівня диференційованості життєвих домагань курсантів хлопців та дівчат молодших та старших курсів. Визначено особливості проектування ними власного життєвого шляху, стратегічність, структурованість та значущість планування у часі поставлених цілей. Розкрито змістові аспекти чоловічих та жіночих індивідуалізованих характеристик курсантів молодших та старших курсів у самоописаннях. Зокрема, особливості і якості особистості, ступінь прояву гендерних стереотипів у самооцінці особистості, подібних або відповідних традиційному гендерному стереотипу та перевагу соціальних або індивідуальних характеристик. Досліджено рівень виразності маскулінних і фемінинних характеристик особистості курсантів та ступінь їх конформності до гендерних норм поведінки.
The article is devoted to the study of gender specific cognitive characteristics of life pursuits of future law enforcement officers. Analyzed gender differences in the content and level of differentiation of life demands of junior and senior year male and female cadets. Design features are defined their own life path, strategicness, structure and significance planning in time for set goals. Content aspects of male and female individualized characteristics of junior and senior year cadets in self-descriptions are revealed.
Статья посвящена исследованию гендерных особенностей когнитивных характеристик жизненных притязаний будущих правоохранителей. Проанализированы гендерные отличия содержания и уровня дифференцированности жизненных притязаний курсантов ребят и девушек младших и старших курсов. Определены особенности проектирования ими собственного жизненного пути, стратегичность, структурированность и значимость планирования во времени поставленных целей. Раскрыты содержательные аспекты мужских и женских индивидуализированных характеристик курсантов младших и старших курсов в самоописаниях. В частности, особенности и качества личности, степень проявления гендерных стереотипов в самооценке личности, подобных или соответствующих традиционному гендерному стереотипу и преимущество социальных или индивидуальных характеристик. Исследован уровень выразительности маскулинных и фемининных характеристик личности курсантов и степень их конформности к гендерным нормам поведения.

Опис

Ключові слова

когнітивні характеристики, життєві домагання, життєвий сценарій, самоописання, майбутні правоохоронці, cognitive characteristics, life harassment, life scenario, self-description, future law enforcement officers, когнитивные характеристики, жизненные притязания, жизненный сценарий, самоописания, будущие правоохранители

Бібліографічний опис

Мовмига, Н. Є. Гендерні особливості когнітивних характеристик життєвих домагань майбутніх правоохоронців / Мовмига Н. Є. // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2014. - Вип. 15. - С. 156-161.