Суб’єктивна оцінка міжособистісних взаємовідносин у підлітків з різним соціометричним статусом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 143-145

Анотація

Обґрунтовано актуальність досліджень міжособистісних відносин у підлітковому середовищі. Проаналізовано показники складових суб’єктивної оцінки міжособистісних взаємовідносин в осіб підліткового віку з різним соціометричним статусом.
The relevance of research on interpersonal relations in the adolescent environment is substantiated. The indicators of the components of the subjective assessment of interpersonal relationships in adolescents with different sociometric status were analyzed.
Обоснована актуальность исследований межличностных отношений в подростковой среде. Проанализированы показатели составляющих субъективной оценки межличностных взаимоотношений у лиц подросткового возраста с разным социометрическим статусом.

Опис

Філоненко, В. М. Суб’єктивна оцінка міжособистісних взаємовідносин у підлітків з різним соціометричним статусом / Володимир Миколайович Філоненко, Ольга Юріївна Шидич // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 143-145.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, міжособистісні відносини, interpersonal relations, межличностные отношения, підлітки, teenagers, подростки, соціальний статус, social status, социальный статус

Бібліографічний опис