Негативні зміни у психіці працівників спеціальних підрозділів ОВС та можливості їх психологічної корекції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14, ч. 2. - С. 11-21

Анотація

У статі розкриваються питання готовності до професіональної діяльності, в тому числі готовності до діяльності в умовах ризику. Особлива увага приділена аналізу діяльності працівників груп захоплення до виконання оперативно – службових завдань в ризико-небезпечних умовах. Показано негативний вплив професійної діяльності в умовах ризику на психіку працівників груп захоплення, що виникає унаслідок постійної дії на них стресогенних чинників при виконанні службових завдань, та шляхи корекції психічних станів працівників.
The article reveals issues of readiness for professional activity, including readiness to operate in risk conditions. Special attention is paid to the analysis of the activities of the employees of the capture groups to perform operational tasks in risky and dangerous conditions. The negative impact of professional activity in conditions of risk on the psyche is shown of workers in groups of fascination, which arises as a result of the constant effect on them of stressogenic factors during the performance of official tasks, and ways of correcting the mental states of workers.
В статье раскрываются вопросы готовности к профессиональной деятельности, в том числе готовность к деятельности в условиях риска. Особое внимание уделено анализу деятельности работников групп захвата к выполнению оперативно-служебных задач в условиях риска и опасности. Показано негативное влияние профессиональной деятельности в условиях риска на психику работников групп захвата, возникающие вследствие постоянного воздействия на них стрессогенных факторов при исполнении служебных задач и пути коррекции психических состояний работников.

Опис

Ключові слова

працівники спецпідрозділів органів внутрішніх справ, employees of special units of internal affairs bodies, работники спецподразделений органов внутренних дел, психологічна готовність, psychological readiness, психологическая готовность, професійна діяльність, professional activity, профессиональная деятельность, психічний стан, mental state, психическое состояние

Бібліографічний опис

Александров, Ю. В. Негативні зміни у психіці працівників спеціальних підрозділів ОВС та можливості їх психологічної корекції / Александров Ю. В. // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2013. - Вип. 14, ч. 2. - С. 11-21.