Основні еволюційні етапи польської демократії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 68-81

Анотація

Досліджено процес становлення та еволюції Польщі як сучасної демократичної європейської держави. Визначено основні характеристики стадій її демократичного розвитку аж до періоду сучасності. Наголошено, що особливості сучасної польської державності обумовлюються історичними традиціями польської демократії, ментальністю польського народу, членством в ЄС та інших міжнародних організаціях. Установлено, що результатом демократичного транзиту в Республіці Польща є ліберальна демократія західного типу з певним ухилом у бік демократії соціальної.
The process of formation and evolution of Poland as a modern democratic European state is studied. The main characteristics of the stages of its democratic development up to the present period are determined. It is emphasized that the peculiarities of modern Polish statehood are determined by the historical traditions of Polish democracy, mentality Polish people, membership in the EU and other international organizations. Found that the result of democratic transit in the Republic of Poland is a liberal democracy of the Western type with a certain bias towards social democracy.
Исследован процесс становления и эволюции Польши как современного демократического европейского государства. Определены основные характеристики стадий ее демократического развития вплоть до периода ХХ века. Отмечено, что особенности современной польской государственности обуславливаются историческими традициями польской демократии, ментальностью польского народа, членства в ЕС и других международных организациях. Установлено, что результатом демократического транзита в Республике Польша является либеральная демократия западного типа с определенным уклоном в сторону социальной демократии.

Опис

Марчук, М. І. Основні еволюційні етапи польської демократії / Микола Іванович Марчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 2 (93). – С. 68-81. - DOI: https://doi.org/10.32631/v.2021.2.06.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Польща, Польша, Poland, Республіка Польща, Республика Польша, Republic of Poland, демократія, демократия, democracy, Історія. History. История, ринкова економіка, рыночная экономика, market economy, громадянське суспільство, гражданское общество, civil society, еволюційни етапи, эволюционные этапы, evolutionary stages, соціалізм, социализм, socialism

Бібліографічний опис