Татуювання як засіб невербальної самопрезентації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.). - Харків, 2018. - С. 44 - 47

Анотація

Зазначено, що самопрезентація особистості являє собою форму взаємодії суб'єкта з соціальним середовищем. Інструментами самопрезентації особистості є засоби вербальної і невербальної поведінки, оформлення зовнішнього вигляду, що належать суб'єкту соціальних символів. Татуювання відноситься в основному до невербальної формі самопрезентації та аналізується найчастіше в рамках конструювання зовнішнього образу індивідуума.
It is noted that the self-presentation of the personality is a form of interaction of the subject with the social environment. The tools of self-presentation of the personality are the means of verbal and non-verbal behavior, the design of the appearance, belonging to the subject of social symbols. A tattoo refers mainly to a non-verbal form of self-presentation and is analyzed most often in the framework of constructing an external image of an individual.
Отмечено, что самопрезентация личности представляет собой форму взаимодействия субъекта с социальной средой. Инструментами самопрезентации личности есть средства вербального и невербального поведения, оформление внешнего вида, принадлежащих субъекту социальных символов. Татуировка относится в основном к невербальной форме самопрезентации и анализируется чаще всего в рамках конструирования внешнего образа индивидуума.

Опис

Корепанов В. В. Татуювання як засіб невербальної самопрезентації / В. В. Корепанов // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 44 - 47.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, татуювання, невербальна самопрезентація, татуировка, невербальная самопрезентация, tattoo, non-verbal self-presentation

Бібліографічний опис