Використання натурних колекцій при проведенні попередніх та перевірочних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 66-71

Анотація

Продемонстровані можливості використання натурних колекцій при попередніх та перевірочних дослідженнях з метою отримання орієнтуючої інформації, визначення напрямків впровадження сучасних комп'ютерних технологій і мобільних засобів зв’язку. Продемонстрированы возможности использования натурных коллекций при предварительных и проверочных исследованиях с целью получения ориентирующей информации, определение направлений внедрения современных компьютерных технологий и мобильных средств связи. The possibilities of using full-scale collections in preliminary and verification studies with the aim of obtaining orienting information, determining the directions of the introduction of modern computer technologies and mobile communications are demonstrated.

Опис

Щербаковський, М. Г. Використання натурних колекцій при проведенні попередніх та перевірочних досліджень / М. Г. Щербаковський, А. Е. Волкова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. – Вип. 38. - С. 66-71

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційно-довідкові колекції, информационно-справочные коллекции, information and reference collections, інформаційно-довідкові обліки, информационно-справочные учеты, reference records

Бібліографічний опис