Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 1. – С. 457–462

Анотація

Розглянуті особливості юридичної відповідальності релігійних організацій, а також шляхи подальшого вдосконалення сучасного законодавства України про адміністративну відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
About features of responsibility of religious organizations, and the ways of further improvement of modern legislation of Ukraine about administrative responsibility for violation of legislation about freedom of conscience and religious organizations.
Рассмотрены особенности юридической ответственности религиозных организаций, а также пути дальнейшего усовершенствования современного законодательства Украины об административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести и религиозных организациях.

Опис

Пристінський, І. О. Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства [Електронний ресурс] / І. О. Пристінський // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 457–462 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09piopcz.pdf.
Пристінський І. О. "Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства." Форум права 1 (2009): 457-462.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративна відповідальність, административная ответственность, administrative liability, юридична відповідальність, юридическая ответственность, legal liability, релігійні організації, религиозные организации, порушення законодавства

Бібліографічний опис