Напрямки удосконалення та правового регулювання виховного процессу в закладах освіти МВС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 161-167

Анотація

Розглянуто організаційна побудова системи навчально-виховного процесу відомчих закладів освіти, визначення цілей, завдань, функцій, принципів, методів, способів, прийомів і засобів формування особистості слухачів та курсантів у якості працівників органів внутрішніх справ. Зазначено, що все це здійснюється за допомогою відповідного правового регулювання. Рассмотрено организационное построение системы учебно-воспитательного процесса ведомственных учебных заведений, определение целей, задач, функций, принципов, методов, способов, приемов и средств формирования личности слушателей и курсантов в качестве работников органов внутренних дел. Отмечено, что все это осуществляется с помощью соответствующего правового регулирования. The organizational structure of the system of the educational process of departmental educational institutions, the definition of goals, objectives, functions, principles, methods, methods, techniques and means of forming the personality of students and cadets as employees of internal affairs bodies are considered. It is noted that all this is carried out with the help of appropriate legal regulation.

Опис

Яровий, С. М. Напрямки удосконалення та правового регулювання виховного процессу в закладах освіти МВС / С. М. Яровий // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 161-167

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Психологія. Рsychology. Психология, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, виховний процес, воспитательный процесс, educational process, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, правове регулювання виховного процесу, правовое регулирование воспитательного процесса, legal regulation of the educational process, управлінська функція, управленческая функция, managerial function

Бібліографічний опис