Розвиток нормативної бази організаційно-структурної побудови і функціонування органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 274-278

Анотація

Зазначено, що нормативно-правове забезпечення управління в органах та підрозділах внутрішніх справ України не обмежується підтриманням стабільності управлінських структур та відносин. Будь-яка з них протягом часу вимагає відповідних удосконалень, певної перебудови. Отмечено, что нормативно-правовое обеспечение управления в органах и подразделениях внутренних дел Украины не ограничивается поддержанием стабильности управленческих структур и отношений. Любая из них в течение времени требует соответствующих усовершенствований, определенной перестройки. It is noted that the regulatory support of management in the bodies and units of the internal affairs of Ukraine is not limited to maintaining the stability of management structures and relations. Any of them over time requires appropriate improvements, a certain adjustment.

Опис

Лукаш, С. С. Розвиток нормативної бази організаційно-структурної побудови і функціонування органів внутрішніх справ / С. С. Лукаш // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 274-278

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управлінська діяльність, управленческая деятельность, management activity, нормативно-правове забезпечення, нормативно-правовое обеспечение, regulatory support, удосконалення правотворчості, совершенствование правотворчества, improvement of lawmaking

Бібліографічний опис