Особливості прояву девіантної поведінки в бойовій обстановці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психол. форуму (м. Харків, 15 квіт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 128-131

Анотація

Поведінка людини на війні характеризується не тільки героїчними вчинками і самопожертвою, а й низинними проявами людської природи, проявами пороків виховання, деструктивним впливом соціальних і бойових ситуацій. Знання видів та форм прояву девіацій дозволяє вести їх цілеспрямовану профілактику та викорінення.
Human behavior in war is characterized not only by heroic deeds and self-sacrifice, but also by low-level manifestations of human nature, manifestations of vices of upbringing, and the destructive influence of social and combat situations. Knowledge of the types and forms of manifestation of deviations allows for their purposeful prevention and eradication.
Поведение человека на войне характеризуется не только героическими поступками и самопожертвованием, но и низменными проявлениями человеческой природы, проявлениями пороков воспитания, деструктивным влиянием социальных и боевых ситуаций. Знание видов и форм проявления девиаций позволяет вести целенаправленную профилактику и искоренение.

Опис

Шиліна, А. А. Особливості прояву девіантної поведінки в бойовій обстановці / Алла Андріївна Шиліна // Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психол. форуму (м. Харків, 15 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Нац. поліція України та ін. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 128-131.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, війна, девіантна поведінка, небезпека, бойові дії, бойовий стрес, військовослужбовці, военнослужащие, military, war, deviant behavior, война, девиантное поведение, боягузтво

Бібліографічний опис