Аналіз детермінант готовності до організаційних змін в період професійного розвитку поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Міжнародні та національні аспекти вдосконалення правоохоронної та судово-експертної діяльності в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 26 листоп. 2021 р.). - Херсон, 2021. - С. 320-324

Анотація

Зазначено, що в науці недостатньо досліджень, які б вивчали вплив на готовність до змін у поліцейських в період фахової підготовки або на ранніх етапах професійної діяльності. Запропоновано подальше вивчення детермінант, що впливають на готовність до змін.
It is noted that there are not enough studies in science that would study the impact on readiness for change in police officers during professional training or at the early stages of professional activity. Further study of the determinants affecting readiness for change is proposed.
Отмечено, что в науке недостаточно исследований, изучающих влияние на готовность к изменениям в полицейских в период профессиональной подготовки или на ранних этапах профессиональной деятельности. Предложено дальнейшее изучение детерминант, влияющих на готовность к изменениям.

Опис

Пономаренко Я. Аналіз детермінант готовності до організаційних змін в період професійного розвитку поліцейських / Пономаренко Яна // Міжнародні та національні аспекти вдосконалення правоохоронної та судово-експертної діяльності в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 26 листоп. 2021 р.) / Херсон. ф-т Одес. держ ун-ту внутр. справ, Каф. проф. та спец. дисцип. - Херсон, 2021. - С. 320-324.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, поліцейський, психологічна готовність, професійний розвиток, готовність до змін, police officers, psychological readiness, professional development, readiness for change, полицейский, психологическая готовность, профессиональное развитие, готовность к переменам

Бібліографічний опис