Господарський процес : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2017. – 320 с.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено загальні положення про систему господарських судів в Україні та особливості господарського судочинства. Для студентів, курсантів, аспірантів юридичних закладів вищої освіти, а також працівників юридичних установ.
The training manual highlights the general provisions on the system of economic courts in Ukraine and the features of economic proceedings. For students, cadets, graduate students of legal higher educational institutions, as well as employees of legal institutions.
В учебном пособии освещены общие положения о системе хозяйственных судов в Украине и особенности хозяйственного судопроизводства. Для студентов, курсантов, аспирантов юридических высших учебных заведений, а также работников юридических учреждений.

Опис

Господарський процес : навч. посіб. / [Кройтор В. А., Бортнік О. Г., Зайцев О. Л., Степаненко Т. В.] ; за заг. ред. В. А. Кройтора; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – 320 с. – ISBN 978-966-610-217-4.

Ключові слова

Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, господарські суди, господарські правовідносини, господарський процес, господарське процесуальне право як галузь права, господарські процесуальні правовідносини, учасники господарського процесу, докази, доказування, судові витрати, заходи процесуального примусу, процесуальні строки, наказне провадження, судовий наказ, позов у господарському процесі, забезпечення позову, позовне провадження, перегляд судових рішень, апеляційне провадження, виконання судових рішень, третейські суди, провадження у справах за участю іноземних осіб, хозяйственные суды, хозяйственные правоотношения, хозяйственный процесс, хозяйственные процессуальные правоотношения, участники хозяйственного процесса, доказательства, доказывание, судебные издержки, меры процессуального принуждения, процессуальные сроки, приказное производство, судебный приказ, иск в хозяйственном процессе, обеспечение иска, исковое производство, пересмотр судебных решений, апелляционное производство, исполнения судебных решений, третейские суды, производство по делам с участием иностранных лиц, economic courts, business relationship, business process, economic procedural law as an independent branch of law, participants of the economic proceedings, evidence

Бібліографічний опис

Господарський процес : навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Кройтора ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – 320 с.