Особливості підготовки та проведення допиту підозрюваного при розслідуванні примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань вчинених групою осіб

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Південноукраїнський правничий часопис, 2021, № 4

Анотація

У статті розглядається низка питань, які стосуються сутності слідчої ситуації, вказано про необхідність усебічного вивчення її складових елементів з огляду на специфіку розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчиненого організованою злочинною групою, проаналізовано взаємозв'язки слідчих ситуацій початкового етапу розслідування, зазначені напрямки розвитку, проаналізовані підстави вибору і реалізації дій на початковому етапі розслідування, зазначені слідчі ситуації та алгоритми відповідних дій, запропоновані як способи вирішення і подолання складної ситуації та переходу від однієї слідчої ситуації до іншої при провадженні досудового розслідуванні. На підставі аналізу наукових думок з приводу такої криміналістичної категорії, як слідча ситуація початкового етапу досудового слідства,обґрунтована власна позиція з цього приводу. Досліджено процеси,що відбуваються в системі взаємозв’язку слідчої ситуації початкового етапу розслідування із відповідним такій слідчий ситуації порядком дій. Проаналізовано конкретні слідчі ситуації початкового етапу досудового розслідування та відповідний їм порядок дій при провадженні слідства за фактом примушування до виконання чи невиконання цивільноправових зобов’язань, що вчинені організованою злочинною групою. Зважаючи на практику(позитивну та негативну) розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним примушуванням виконувати або не виконувати певні дії, вперше розроблений алгоритм поведінки слідчого на початковому етапі розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільноправових зобов’язань з оглядом на вчинення таких дій організованою групою осіб. З огляду на позитивну практику розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань зазначено можливі напрями використання відомостей про слідчі ситуації початкового етапу розслідування з метою оптимізації діяльності слідчих підрозділів при розслідуванні даної категорії кримінальних проваджень. Розглядаються типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, а також визначаються алгоритми дій слідчого під час їх реалізації.

В статье рассмотрены ряд вопросов, которые касаются сущности следственных ситуаций при расследовании принуждения к исполнению либо неисполнению гражданско-правовых обязательств, совершенных организованной преступной группой, необходимость всестороннего изучения ее составных элементов, их взаимосвязи, направления развития, предпосылки к их выбору и реализации действий, как способа решения и преодоления сложных ситуаций , перехода от одной следственной ситуации к другой. Исследованы процессы, которые происходят в системе взаимосвязи следственной ситуации с определенным порядком действий. Исследованы конкретные следственные ситуации и соответствующий им порядок действий при расследовании принуждения к исполнению либо неисполнению гражданско-правовых обязательств, совершенных организованной преступной группой.

Опис

Зозуля, Є. В. Особливості підготовки та проведення допиту підозрюваного при розслідуванні примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань вчинених групою осіб / Є. В. Зозуля // Південноукраїнський правничий часопис. - 2021. - № 4.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, типова слідча ситуація, слідчі дії, негласні слідчі розшукові дії, початковий етап розслідування, цивільно-правові зобов’язання, примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язаннь,

Бібліографічний опис