Процеси реабілітації доби відлиги України та їх обмеженість

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 45-47

Анотація

Зазначено, що відлига або хрущовська відлига – це період в історії Радянського Союзу, який у широкому розумінні розпочався зі смерті Й. Сталіна та завершився з приходом партійного угруповання на чолі з Л. Брежнєвим. Однією з ознак цього періоду було проведення реабілітації частини жертв сталінських репресій. У середині 1960-х рр. процес реабілітації було фактично припинено. Кількість переглянутих справ щорічно зменшувалася, перевірки проводилися лише за особистою заявою громадян або їхніх родичів. Підкреслено, що незавершеність та певна непослідовність реабілітаційних процесів вкотре свідчила, що справді правова держава не могла існувати в умовах радянського ладу.
It is noted that the thaw or the Khrushchev thaw is a period in the history of the Soviet Union, which in a broad sense began with the death of Y. Stalin and ended with the arrival of the party group headed by L. Brezhnev. One of the signs of this period was the rehabilitation of some of the victims of Stalin's repressions. In the mid-1960s, the rehabilitation process was effectively stopped. The number of reviewed cases decreased annually, inspections were conducted only at the personal request of citizens or theirs relatives It is emphasized that the incompleteness and certain inconsistency of the rehabilitation processes once again showed that a truly legal state could not exist under the conditions of the Soviet system.
Отмечено, что оттепель или хрущевская оттепель – это период в истории Советского Союза, который в широком смысле начался со смерти Сталина и завершился с приходом партийной группировки во главе с Л. Брежневым. Одним из признаков этого периода было проведение реабилитации части жертв сталинских репрессий. В середине 1960-х гг. процесс реабилитации фактически был прекращен. Количество пересмотренных дел ежегодно уменьшалось, проверки проводились только по личному заявлению граждан или их родственников. Подчеркнуто, что незавершенность и определенная непоследовательность реабилитационных процессов свидетельствовала, что действительно правовое государство не могло существовать в условиях советского строя.

Опис

Ключові слова

історичний аспект, historical aspect, исторический аспект, відлига, thaw, оттепель, реабілітаційні процеси, rehabilitation processes, реабилитационные процессы

Бібліографічний опис

Баглай, Е. С. Процеси реабілітації доби відлиги України та їх обмеженість / Емма Сергіївна Баглай // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 45-47.