Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 516–521

Анотація

Виявлено недоліки правового регулювання участі відповідачів в адміністративному судочинстві. Обґрунтовано юридичну природу відповідача в адміністративній справі. Розкриті процесуальні повноваження відповідача. Зроблено висновки про види й особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності відповідача.
The shortcomings of the legal regulation of the defendants’ participation in the administrative legal proceedings are revealed. The juridical nature of the defendant in the administrative case is grounded. The procedural powers of the defendant are exposed. The conclusions about the kinds and peculiarities of the administrative procedural lawsubjectivity are made.
Выявлены недостатки правового регулирования участия ответчиков в административном судопроизводстве. Обосновано юридическую природу ответчика в административном деле. Раскрыты процессуальные полномочия ответчика. Сделаны выводы о видах и особенностях административной процессуальной правосубъектности ответчика.

Опис

Кощій, О. В. Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача [Електронний ресурс] / О. В. Кощій // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 516–521 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11kovcuv.pdf.
Кощій О. В. "Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача." Форум права 1 (2011): 516-521 .

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне судочинство, позивач, відповідач, учасники адміністративного процесу, захист, правосуб’єктність, административное судопроизводство, истец, ответчик, участники административного процесса, защита, правосубъектность, administrative proceedings, legal personality

Бібліографічний опис