Удосконалення діяльності щодо запобігання випадкам жорстокого поводження з немовлятами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 100-103

Анотація

Розслідування проблем діагностики та розслідування випадків синдрому струсу немовляти (ССН) є система пропозицій щодо вдосконалення діяльності по запобіганню випадкам жорстокого поводження з немовлятами, які надаються далі з урахуванням різних сфер превентивної діяльності. Викладені з огляду на діяльність поліції європейських країн пропозиції можуть стати в нагоді українським колегам, що також мають справи з випадками ССН у своїй слідчій практиці. Расследование проблем диагностики и расследования случаев синдрома сотрясения младенца (ССМ) является система предложений по совершенствованию деятельности по предотвращению случаев жестокого обращения с младенцами, которые предоставляются дальше с учетом различных сфер превентивной деятельности. Изложеные предложения деятельности полиции европейских стран могут пригодиться украинским коллегам, которые также имеют дела со случаями ССМ в своей следственной практике. The Investigation of the problems of diagnosis and investigation of cases of concussion syndrome (CMS) is a system of proposals for improving the activities for the prevention of cases of abuse of babies, which are provided further, taking into account the various areas of preventive activity. The proposed proposals for the police activities of European countries may be useful to Ukrainian colleagues who also deal with cases of SSM in their investigative practice.

Опис

Уілер, Ф. Удосконалення діяльності щодо запобігання випадкам жорстокого поводження з немовлятами / Ф. Уілер // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 100-103

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, синдром струсу немовляти, синдром сотрясения младенца, новонароджена дитина, новорожденный ребенок, жорстокість, жестокость, cruelty, жорстоке поводження, жестокое обращение, cruel treatment

Бібліографічний опис