Значення спортивно-масової роботи в системі військово-патріотичного виховання курсантів ЗВО МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 374-377

Анотація

Розглянуто питання визначення поняття військово-патріотичного виховання. Висвітлено особливості патріотичного виховання молоді в розвинутих країнах світу. Проведено аналіз національного законодавства в сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Встановлено взаємозв’язок спортивно-масової роботи з військово-патріотичним вихованням молоді, проаналізовано стан спортивно-масової роботи в ХНУВС в умовах воєнного стану. Запропоновано напрямки з реалізації Концепції військово-патріотичного виховання в МВС України.
The issue of defining the concept of military-patriotic education is considered. Features of patriotic upbringing of youth are highlighted, v developed countries of the world. An analysis of national legislation in the field was carried out affirmation of Ukrainian national and civil identity. The relationship between sports and mass work with military and patriotic education of youth was established, the state of sports and mass work at KhNUVS was analyzed conditions of martial law. Directions for the implementation of the Concept of military-patriotic education in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are proposed.
Рассмотрены вопросы определения понятия военно-патриотического воспитания. Освещены особенности патриотического воспитания молодежи в развитых странах мира. Проведен анализ национального законодательства в сфере утверждение украинской национальной и гражданской идентичности. Установлена ​​взаимосвязь спортивно-массовой работы с военно-патриотическим воспитанием молодежи, проанализировано состояние спортивно-массовой работы в ХНУВД в условиях военного положения. Предложены направления реализации Концепции военно-патриотического воспитания в МВД Украины.

Опис

Ключові слова

заклади вищої освіти системи МВС, institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs, заведения высшего образования системы МВД, військово-патріотичне виховання, military and patriotic education, военно-патриотическое воспитание, спортивно- масова робота, sports - mass work, спортивно-массовая работа, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис

Боровик, М. О. Значення спортивно-масової роботи в системі військово-патріотичного виховання курсантів ЗВО МВС України / Боровик М. О., Забора А. В., Семко У. Р. // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 374-377.