Цивільно-правове регулювання надання психологічних та психотерапевтичних послуг : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертація є першим у вітчизняній науці цивільного права комплексним дослідженням цивільно-правового регулювання надання психологічних та психотерапевтичних послуг. Категорія психологічної (психотерапевтичної) послуги вивчається як комплексне поняття, що охоплює соціальний, економічний, юридичний та психологічний аспект. Особлива увага приділяється закордонному та вітчизняному досвіду правового регулювання надання психологічних та психотерапевтичних послуг. Зазначається, що основними цивільно-правовими регуляторами відносин у сфері надання психологічних та психотерапевтичних послуг є цивільно-правові акти, а також договір про надання психологічних (психотерапевтичних) послуг. Зроблені пропозиції по удосконаленню національного законодавства у цій сфері з урахуванням зарубіжного досвіду.
The thesis is the first special complex research of civil law regulation of providing psychological and psychotherapeutic services in the national science of civil law. The category of psychological (psychotherapeutic) services is considered to be a complex concept that encompasses the social, economic, legal, and actually psychological aspects. According to criteria such as a subjective assessment of their own well-being, psychological comfort, satisfaction with the results of therapy, it is possible to speak about the high-quality or poor-quality provision of psychological or psychotherapeutic services.
В диссертации оценивается состояние научной разработки и методология исследования вопросов гражданско-правового регулирования предоставления психологических и психотерапевтических услуг, определяются понятия, признаки и виды психологических и психотерапевтических услуг. Категория психологической (психотерапевтической) услуги рассматривается как комплексное понятие, которое охватывает социальный, экономический, юридический, собственно психологический аспект. Отмечается, что основными гражданско- правовыми регуляторами отношений в сфере предоставления психологических и психотерапевтических услуг являются именно гражданско-правовые акты, а также договор о предоставлении психологических (психотерапевтических) услуг. Делаются предложения по совершенствованию национального законодательства в соответствующей сфере с учетом зарубежного опыта.

Опис

Пояснік, О. С. Цивільно-правове регулювання надання психологічних та психотерапевтичних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О. С. Пояснік; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - 22 с.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.03, Україна. Ukraine. Украина, психологічна (психотерапевтична) послуга, психологическая (психотерапевтическая) услуга, psychological (psychotherapeutic) service, цивільно-правове регулювання, гражданско-правовое регулирование, civil law regulation, договір про надання послуг, договор об оказании услуг, service contract, цивільно-правова відповідальність, гражданско-правовая ответственность, civil law liability, відшкодування збитків, возмещение убытков, compensation for losses

Бібліографічний опис