Класифікація джерел міжнародно-правового регулювання праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 60-64

Анотація

Досліджені основні критерії, за якими можливо проводити класифікацію джерел міжнародно-правового регулювання праці; висвітлені питання щодо сутності такого явища, як класифікація; виокремленні ознаки та риси, за якими можливе розмежування джерел міжнародно-правового регулювання праці.
The basic criteria on which it is possible to carry out classification of sources of international legal regulation of work are investigated; questions of essence of such phenomenon, as classification are covered; attributes and features on which delimitation of sources of international legal regulation of work is possible are allocated.
Исследованы основные критерии, по которым можно проводить классификацию источников международно-правового регулирования труда; освещены вопросы сущности такого явления, как классификация; выделены признаки и черты, по которым возможно размежевание источников международно-правового регулирования труда.

Опис

Величко, Д.М. Класифікація джерел міжнародно-правового регулювання праці [Електронний ресурс] // Форум права. -2008. -№ 1. –С.60-64 . –Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08vdmprp.pdf.
Величко Д. М. "Класифікація джерел міжнародно-правового регулювання праці." Форум права 1 (2008): 60-64.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, міжнародно-правове регулювання праці

Бібліографічний опис