Розв’язання конфліктів як складова професійної компетентності правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 30-33

Анотація

Розглянуто сутність поняття «конфліктна компетентність»; визначено його складові. Наголошено на необхідності спрямованого формування вказаної компетентності у правоохоронців на етапі фахової підготовки. Визначено зміст навчально-тренінгових програм, спрямованих на удосконалення вмінь правоохоронців розв’язувати конфлікти у процесі професійної діяльності.
The essence of the concept of "conflict competence" is considered; its components are determined. Emphasized the need for directed formation of the specified competence among law enforcement officers at the professional stage preparation The content of educational and training programs aimed at improving the skills of law enforcement officers to resolve conflicts in the process professional activity.
Рассмотрена сущность понятия «конфликтная компетентность»; определены его составляющие. Отмечено необходимость направленного формирование указанной компетентности у правоохранителей на этапе профессиональной подготовки. Определено содержание учебно-тренинговых программ, направленных на усовершенствование умений правоохранителей разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.

Опис

Євдокімова, О. О. Розв’язання конфліктів як складова професійної компетентності правоохоронців / Олена Олександрівна Євдокімова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 30-33.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, правоохоронці, law enforcement officers, правоохранители, конфліктна компетентність, conflict competence, конфликтная компетентность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, навчально-тренінгової програми, educational and training program, учебно-тренинговой программы, фахова підготовка, professional training, профессиональная подготовка

Бібліографічний опис