Особливості управління фінансами суб’єктів підприємництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. - 2023. - № 6. - С. 132-138
Abstract
В статті доведено, що фінансова система відіграє важливу роль в забезпеченні соціально-економічного розвитку будь-якої країни. Досліджена структура фінансової системи України, що включає в себе централізовані, децентралізовані фінанси та фінансова інфраструктура, яка забезпечує управління, контроль та розпорядження фінансами. Сформовані основні функції фінансової системи, до яких відносяться: формування та розвиток фінансового ринку; ефективний перерозподіл фінансових ресурсів між територіями, що розвиваються нерівномірно; стимулювання зовнішньоекономічної діяльності держави та суб’єктів підприємництва, що її представляють; активізації процесів виробництва та формування ВВП в державі тощо. Обґрунтовано, що основним джерелом, що формує основу фінансових ресурсів є валовий внутрішній продукт країни, який вважається найкориснішими показником для економістів та інвесторів. Аналіз ВВП в дослідження показав, що вже в 2022 році в порівнянні з 2021 роком спостерігається значне падіння ВВП на 268 546 млн грн, що призвело до формування нової кризової ситуації, яка викликана внаслідок вторгнення РФ. Виокремлено децентралізовані фінанси, основу яких становлять фінанси суб’єктів підприємництва та фінанси населення. Доведено, що управлінню децентралізованими фінансами в воєнний період, де більшість суб’єктів підприємництва працює в кризових умовах, приділено недостатньої уваги. На основі системного аналізу досліджена діяльність суб’єктів підприємництва та визначено основні перешкоди для ведення бізнесу в Україні саме в воєнний період. Саме суб’єкти підприємництва, в тому числі малий та мікро-бізнес, наразі постраждав найбільше. Наголошено, що враховуючи кризові умови в яких працює бізнес, суб’єкти підприємництва мають колосальні збитки, як і в період вторгнення РФ (2014 р.) на територію Донецького, Луганського регіонів та АР Крим. Такі тенденції в цілому негативно впливають на фінансову систему України. Доведено, що керівництву уряду необхідно заздалегідь розробляти та впроваджувати заходи, направлені на зміцнення стійкості фінансової системи України, підтримувати та розвивати малий та мікро-бізнес, що забезпечить стабільний соціально-економічний розвиток країни в повоєнний та поствоєнний періоди.
The article proves that the financial system plays an important role in ensuring the socio-economic development of any country. The structure of the financial system of Ukraine, which includes centralized, decentralized finance and financial infrastructure that provides management, control and disposal of finance, is studied. The main functions of the financial system are formed and include: formation and development of the financial market; effective redistribution of financial resources between unevenly developing territories; stimulation of foreign economic activity of the State and entrepreneurship entities representing it; activation of production processes and GDP formation in the State, etc. It is substantiated that the main source forming the basis of financial resources is the gross domestic product of a country, which is considered to be the most useful indicator for economists and investors. The analysis of GDP in the study showed that already in 2022, compared to 2021, there was a significant drop in GDP by UAH 268,546 million, which led to the formation of a new crisis situation caused by the invasion of Russia. Decentralized finances, which are based on the finances of entrepreneurship entities and the finances of the population, are distinguished. It is proved that insufficient attention has been paid to the management of decentralized finances in wartime, where most entrepreneurship entities operate in crisis conditions. Based on a systematic analysis, the author examines the activities of entrepreneurship entities and identifies the main obstacles to doing business in Ukraine during wartime. It is the entrepreneurship entities, including small and micro businesses, which have suffered the most. It is emphasized that, given the crisis conditions in which business operates, entrepreneurship entities suffer enormous losses, as they did during the Russian invasion of Donetsk, Luhansk regions and the Autonomous Republic of Crimea in 2014. Such trends have a negative impact on the financial system of Ukraine in general. It is proved that the government leadership should develop and implement measures in advance to strengthen the stability of the financial system of Ukraine, support and develop small and micro-business, which will ensure stable socio-economic development of the country in the post-war and post-war periods.
Изучены особенности формирования и управления децентрализованными финансами, в том числе финансами субъектов предпринимательства.
Description
Keywords
фінансова система, фінанси, управління фінансами, суб’єкти підприємництва, кризові ситуації, financial system, finance, financial management, entrepreneurship entities, crisis situations, финансовая система, финансы, управление финансами, субъекты предпринимательства, кризисные ситуации
Citation
Рудаченко, О. О. Особливості управління фінансами суб’єктів підприємництва [Електронний ресурс] / Рудаченко Ольга Олександрівна, Фурса Вікторія Анатоліївна, Коробцова Дар’я Вiкторiвна // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. - 2023. - № 6. - С. 132-138. - Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16886365875919.pdf.