Особливості віктимності неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 4. – С. 353–358.

Анотація

Розглянуто особливості віктимності неповнолітніх. Зазначено, що їх підвищена віктимність визначається соціально-психологічним статусом, де визначальною детермінантою схильності до віктимної поведінки є місце підлітка в соціумі, зокрема у сім’ї. Викривлення процесу соціалізації призводить до різних порушень соціального та особистісного розвитку, крайнім варіантом якого у підлітковому віці є саме виктимність.
The features of minor’s victimization are considered in the article. It is stated that their increased victimization determined by social and psychological status, the basic determinant of the propensity to victim behavior is a place of teenager in society, particularly in the family. Distortion of the socialization process leads to various violations of social and personal development, the worst variant of it in adolescence is exactly victimity.
Рассмотрены особенности виктимности несовершеннолетних. Указано, что их повышенная виктимность определяется социально-психологическим статусом, где определяющей детерминантой склонности к виктимному поведению есть место подростка в социуме, в частности в семье. Искажение процесса социализации приводит к различным нарушениям социального и личностного развития, крайним вариантом которого в подростковом возрасте является именно виктимность.

Опис

Шевченко, Л. О. Особливості віктимності неповнолітніх [Електронний ресурс] / Л. О. Шевченко, Ю. О. Оберемко // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 353–358. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_4_63.pdf.
Шевченко Л. О., Оберемко Ю. О. "Особливості віктимності неповнолітніх." Форум права 4 (2014): 353–358.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, віктимність, підлітки, неповнолітні, віктимна поведінка неповнолітніх, жертва, соціалізація, віктимна поведінка, Психологія. Рsychology. Психология, виктимность, подростки, виктимное поведение несовершеннолетних, виктимное поведение, социализация, victimization of minors, victim, minors

Бібліографічний опис