Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Entrepreneurship and Sustainability Issues. – 2021. – Vol. 8, № 4. – P. 742-756

Анотація

В Україні малий бізнес ще не став основою національної економіки та важливим чинником соціального економічний розвиток. До негативних тенденцій у діяльності малого підприємництва в Україні можна віднести зменшення кількості малих підприємств, скорочення чисельності працівників малих підприємств, погіршення фінансових результатів їх діяльності. Метою роботи є узагальнення теоретико-методичних засад та розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання потенціалу малого підприємництва в забезпеченні сталого економічного зростання. У процесі дослідження використовувалися такі загальні та спеціальні методи: діалектичний метод; метод системного аналізу; метод графічного аналізу; та метод логічного узагальнення результатів. Одним із напрямків підвищення ефективності потенціалу малого підприємництва визначено удосконалення організаційно-економічних зв’язків малих підприємств із великим та середнім підприємництвом, а формування інтеграційної моделі господарських об’єднань як сукупності можливих форм взаємодії суб’єктів господарювання. були запропоновані малі, середні та великі підприємства та сфери інтеграції. Досліджено роль малого бізнесу у зниженні трудової еміграції як форми самозайнятості та зайнятості. Специфіка розглянуто інноваційну діяльність у секторі малого бізнесу в Україні. З метою підвищення ефективності використання потенціалу малого підприємництва запропоновано впровадження інноваційних інкубаторів. Практичні результати дослідження доцільно використати для активізації підприємницької діяльності, з метою підвищення ефективності використання потенціалу малого підприємництва в забезпеченні сталого економічного зростання країни.
In Ukraine, small business has not yet become the foundation of the national economy and an important factor of socio-economic development. The negative trends in the activities of small business in Ukraine include a decrease in the number of small enterprises, reduction of the number of employees in small enterprises, and worsening of financial results of their activities. The purpose of the paper is to sum up theoretical and methodical foundations and develop scientific and practical recommendations for improving the efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth. In the process of the study, the following general and special methods were used: dialectical method; method of system analysis; method of graphic analysis; and method of logical generalization of results. Improvement of the organizational and economic relations of small enterprises with large and medium enterprises was determined as one of the directions of increasing the efficiency of small business potential, and the formation of an integration model of business associations as a set of possible forms of interaction of small, medium and large enterprises and areas of integration was suggested. The role of small business in reducing labor emigration as a form of self-employment and employment was studied. Specifics of innovative activity in the small business sector in Ukraine were considered. In order to increase the efficiency of small business potential, the introduction of innovative incubators was suggested. It is advisable to use the practical results of the study for intensification of business activities, for the purpose of increasing the efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth of the country.
Цель статьи - обобщить теоретико-методические основы и разработать научно-практические рекомендации по повышению эффективности использования потенциала малого бизнеса в обеспечении устойчивого экономического роста.

Опис

Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth / Skuratovych, I., Lytvyn, N., Panova, I. and etc. // Entrepreneurship and Sustainability Issues. – 2021. – Vol. 8, № 4. – P. 742-756. – DOI: http://doi.org/10.9770jesi.2021.8.4(46).
Skuratovych, I., Lytvyn, N., Panova, I., Ovcharenko, I., Hryhorevska, O. 2021. Efficiency of using the potential of small business in ensuring sustainable economic growth. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(4), 742-756. http://doi.org10.9770jesi.2021.8.4(46).

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, publikatsii u WoS, Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, sustainable economic development, innovative business, potential, labor migration, efficiency, сталий економічний розвиток, інноваційний бізнес, потенціал, трудова міграція, ефективність, устойчивое экономическое развитие, инновационный бизнес, потенциал, трудовая миграция, эффективность

Бібліографічний опис