Особенности конфликта в романе В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Літературознавство. – Харків: ППВ «Нове слово», 2016. – Вип.1. – Ч.І. – С.178-192.

Анотація

У статті розглядається один з романів російської письменниці кінця XIX – початку ХХ століття В. І. Крижанівської-Рочестер «Залізний канцлер Стародавнього Єгипту» (1899), заснований на біблійному сюжеті про патріарха Йосипа і який до цього не ставав об'єктом спеціального вивчення літературознавства. Метою дослідження є визначення особливостей конфлікту в творі. Завданням став розгляд основних типів конфлікту роману у зв'язку з проблемою жанрової специфіки твору, що є романом-дослідженням, романом-реконструкцією. Вивчення роману дозволяє повніше уявити трансформацію історії Йосипа Прекрасного в світовій літературі, а також розширити уявлення про відбиття давньоєгипетської теми в російській історичній прозі. В результаті дослідження з'ясовано, що в романі В. І. Крижанівської-Рочестер «Залізний канцлер Стародавнього Єгипту» представлено кілька типів конфлікту. Основними стають дві колізії, засновані на опозиції «своє» – «чуже», інші носять камерний характер і є похідними від конфлікту, пов'язаного з протистоянням інородця і колишнього раба Йосефа з єгипетським жрецтвом і знаттю. У плані подальших досліджень слід простежити ланцюг перероджень Йосефа, представлених в інших творах письменниці, і уточнити, як вичерпуються ті конфлікти, вирішення яких не відбулося в розглянутому романі. The article deals with one of the novels of Russian writer the late XIX – early XX century V. I. Kryzhanovskaya-Rochester «Iron Chancellor of Ancient Egypt» (1899), based on the biblical story of the patriarch Joseph, and who had not become the object of a special study of literary criticism. The aim of the study is to determine the characteristics of the conflict in the work. The objective was to consider the main types of conflict of the novel in relation to the problem of genre specificity of the product, which is a novel-study-novel reconstruction. The study of the novel allows fuller picture of the transformation of the history of Joseph in the world literature, as well as to expand the representation of the reflection of ancient Egyptian theme in Russian historical prose. The study found that in the novel V. I. Kryzhanovskaya-Rochester «Iron Chancellor of Ancient Egypt» is represented by several types of conflict. Are two main conflicts, based on the opposition to «native» – «alien», the others are intimate in nature and are derived from the conflict associated with the opposition foreigner and former slave of Joseph with the Egyptian priesthood and the nobility. In terms of future research should be to follow the chain of rebirths Joseph presented in other works of the writer, and specify how those conflicts are exhausted, no permission was discussed in the novel. В статье рассматривается один из романов русской писательницы конца XIX – начала ХХ века В. И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» (1899), основанный на библейском сюжете о патриархе Иосифе и который до этого не становился объектом специального изучения литературоведения. Целью исследования является определение особенностей конфликта в произведении. Задачей стало рассмотрение основных типов конфликта романа в связи с проблемой жанровой специфики произведения, являющегося романом-исследованием, романом-реконструкцией. Изучение романа позволяет полнее представить трансформацию истории Иосифа Прекрасного в мировой литературе, а также расширить представления об отражении древнеегипетской темы в русской исторической прозе. В результате исследования выяснено, что в романе В. И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» представлено несколько типов конфликта. Основными становятся две коллизии, основанные на оппозиции «свое» – «чужое», остальные носят камерный характер и являются производными от конфликта, связанного с противостоянием инородца и бывшего раба Иосефа с египетским жречеством и знатью. В плане дальнейших исследований следует проследить цепь перерождений Иосефа, представленных в других произведениях писательницы, и уточнить, как исчерпываются те конфликты, разрешения которых не произошло в рассмотренном романе.

Опис

Черный, И. В. Особенности конфликта в романе В.И. Крыжановской-Рочестер «Железный канцлер Древнего Египта» / И.В. Черный // Наукові записки ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. Літературознавство. – Харків: ППВ «Нове слово», 2016. – Вип.1. – Ч.І. – С.178-192.

Ключові слова

Літературознавство. Literary studies. Литературоведение., Культура. Culture. Культура., конфлікт, жанр, окультизм, конфликт, жанр, оккультизм, conflict, genre, occultism

Бібліографічний опис